Skip to content

Useful Resources

Home > Information > Useful Resources

National and International Act and Regulations

1 | Various Guidelines for Health Institutions 

National Directory of Health Institution Establishment, Operation and Upgrade 2070

Hetauda Sub-Metropolitian City Office directory of Health Institution Establishment, Operation and Renew 2076

MoH Health Institution Establishment Standard 2077

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्वन्धी मापदण्ड, पहिलो संशोधन २०७७

Checklist for Minimum Service Standard 

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३

4| Hetauda City Profiles

5| Other National Policy and Guidelines 

Procurement Manual 

Local Level Capacity Monitoring Guideline

श्रम नियमावली २०७५

निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५

निजामती सेवा नियमावली २०५०

जिल्ला अदालत नियमावली २०७५

कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५

कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

कम्पनी ऐन २०६३

अपराध पीडित संरक्षण नियमावली २०७७

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४

सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५

Local Level Programs on Health

Nepal Health Sector Strategy

Health Sector Budget Analysis

Guideline for Holding Effective Meeting

Innovation Partnership Fund

National Health Policy Annual Report 2019

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली

बालबालिका नियामावलि २०७८

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६

मुलुकी अपराध संहिता २०७४

कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५

मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४

नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४

ज्येष्ठ नागरिक मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६

आर्थिक रुपले विपन्न अति सिमान्तकृत परिवारको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यविधि २०७६

महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका सेवा तथा सुविधा कार्यविधि २०७८

गैरसरकारी संघ संस्थाको परियोजना स्वीकृती संचालन र समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका २०७८

हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८०

Useful Websites